I ZEB, og som en del av arbeidspakke 5 "Konsepter og strategier for nullutslippsbygg", er det gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet Ådland i Bergen.

Ådland ligger ved Flesland rett sør for Bergen sentrum. ByBo AS ønsker å bygge ut fra 500 – 800 boliger på området hvor både de enkelte boligene og området som helhet skal oppfylle kriterier for nullutslippsbygg.

I ZEB er det definert ulike ambisjonsnivå for nullutslippsbygg. Den gjennomførte studien anbefaler et ambisjonsnivå ZEB-O som et gjennomsnitt for Ådland området. ZEB-O betyr at området skal være selvforsynt med energi, inklusive elektrisitet og varme, over et år. I tillegg anbefales det at enkeltbygg skal oppfylle ambisjonsnivå ZEB-OM, det vil si at energiproduksjonen på bygget ikke bare tilsvarer det årlige behovet for energi, men hvor den fornybare energiproduksjonen også veier opp fra utslipp av CO2 knyttet til produksjon av byggematerialer. Det anbefales videre at det settes klare spesifikasjoner knyttet til materialbruk for hele området for å oppnå så lavt innhold av iboende CO2 fra materialbruk som praktisk mulig.

To alternative energikonsept er utredet for Ådland; naturlig klimatisering, en bygningskropp med varmetapstall tilsvarende passivhusnivå, solfangere for varmeproduksjon og solceller for elektrisitetsproduksjon er inkludert i begge alternativene. Begge alternativene omfatter også en energisentral som skal stå for hovedandelen av varmeproduksjonen og med et tilhørende nærvarmeanlegg for området. For alternativ 1 benyttes grunnvarmepumper for varmeproduksjon. All elektrisitetsproduksjon kommer fra solceller. For alternativ 2 benyttes en biogass drevet maskin som kombinerer produksjon av elektrisitet og varme (CHP).

Beregninger er utført for årlig energibehov og produksjon av varme og elektrisitet for begge alternativene. Analysen viser at det er mulig å oppnå en ZEB-O ambisjon som et gjennomsnitt for boligområdet Ådland for begge alternativene.

Published in Reports

The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emissions for a typical Norwegian office building. The goal is to find the most important parameters in the design of a zero emission office building, according to the current ZEB definition.

Published in Reports
Page 2 of 2

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: