ZEB-definisjonen

 

Living lab transversale

 

Et nullutslippsbygg produserer nok fornybar energi til å kompensere for byggets totale klimagassutslipp gjennom hele levetiden. ZEB forskningssenter har definert ulike grader av nullutslippsbygg – avhengig av hvor mange faser av byggets livsløp som er regnet med.

 

Vi opererer med fem forskjellige typer definerte nullutslippsbygg, med stigende ambisjonsnivå:

ZEB - O ÷ EQ
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra drift av bygningen, men uten medregnet den energien som går til bruk av utstyr.

ZEB – O
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra drift av bygningen. 

ZEB – OM
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra drift og produksjon av byggematerialer.

ZEB – COM
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra bygging, drift og produksjon av byggematerialer.

ZEB – KOMPLETT
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippene fra absolutt hele levetiden til bygningen. Dette gjelder byggematerialer, konstruksjon, drift og produksjon, samt riving og gjenvinning.

 

Forskningssenteret ZEB har også definert at nullutslippsbygninger skal oppfylle andre kriterier enn CO2-utslipp. Disse kriteriene omfatter innemiljø, komfort og energibehov i driftsfasen. Bygningen skal også ha en energiproduksjon som til enhver tid er tilpasset behovet for å holde import og eksport av energi så lav som mulig. Hensikten med ZEBs anvisninger er å bidra til en begrepsavklaring og bedre forståelse av energieffektive bygninger.

Skjermbilde ZEB Definitions

Illustrasjonen viser de ulike fasene av et byggs levetid, som inngår i de ulike ambisjonsnivåene. Fornybar energiproduksjon (grønn sirkel) kompenserer eksempelvis for alle klimagassutslipp over bygningens totale levetid.

 

Upcoming events

Sorry, no events.