Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultatene fra et prosjekt hvor vi har gjennomgått og diskutert erfaringer fra et utvalg utbyggingsprosjekter i Norge hvor man har hatt spesielt høye ambisjoner med hensyn til
energibruk og klimagassutslipp. Prosjektets målsetning er å bidra til økt kunnskap om gode løsninger for utforming av bygninger og energiforsyning for fremtidens boligområder, samt danne underlag for en
veileder til bruk i planleggingsprosessen. Hovedkonklusjonen er at det er behov for mer kunnskap og veiledningsmateriale om hvordan man kan integrere dette tidlig i planprosessen. Følgende punkter er
spesielt viktige:

  •  Fokus på integrert, tverrfaglig prosjektering fra tidligfase.
  • Formulering av konkrete krav/målsetninger i tidligfase.
  • Undersøkelse av tilgjengelighet og leveransebetingelser for lokal, fornybar energi, samt muligheter for utveksling mot energinettet.
  • Utforming av bygningsmassen med hensyn til varmetap, utnyttelse av solenergi, dagslys og materialbruk med lavt klimagassutslipp.
  • Beregning av energi, effekt og klimagassutslipp, samt inneklima fra tidligfase og gjennom prosessen.
  • Vurdering av ulike energiforsyningsløsninger i tidlig planfase, og innhenting av kunnskap om driftsforhold og leveringssikkerhet.
Published in Reports

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: